Agnieszka Gajek Kancelaria Notarialna Notariusz Elbląg

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:
 

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. spisuje protokoły;
  5. sporządza protesty weksli i czeków;
  6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

stopka
Copyright © 2013 - 2024 Agencja Reklamowa GABO